19.1.2013 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Privítanie účastníkov a otvorenie seminára
Príhovor Jana Kovácsová
vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu
Košický Samosprávny kraj

Príhovor Dušan Buran
predseda SK ICOM
vedúci kurátor zbierok starého umenia SNG Bratislava

Privítanie Zuzana Krempaská
riaditeľka Múzea Spiša v Súpišskej Novej Vsi
člen výboru SK ICOM

BLOK I

Múzeá a kultúrne pamiatky – obnova pamiatok, tvorba nových expozícií, vplyv na rozvoj turizmu, tvorba programov, viacúrovňová spolupráca (samospráva, OZ, podnikateľská sféra, agentúry cestovného ruchu …)

Dušan Buran (SK ICOM)
Múzea, kulturne dedičstvo a turizmus – úvod

Adriana Šebešová (Odbor kultúry a cest. ruchu KSK)
Kultúrny cestovný ruch

Ivana Takacsová & Iveta Niňajová (visitkosice.eu)
Ako urobiť múzejný produkt turisticky príťažlivým?

Magdaléna Janovská
Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – sídlo Múzea Spiša. Výskum a obnova

BLOK II

Prírodné vedy a prírodovedné zbierky v regionálnych múzeách - akvizícia a dokumentácia v turisticky zraniteľných oblastiach, ochrana prírody, prezentácia prírody a ohrozených druhov, národné parky – územia významných a chránených prírodných hodnôt či destinácia cestovného ruchu? ... Využitie a ochrana prírodného potenciálu regiónu.

Zuzana Krempaská (SK ICOM)
Múzeá, prírodné dedičstvo a cestovný ruch – úvod

Tomáš Dražil (riaditeľ NP Slovenský raj)
Národný park Slovenský raj – územie významných a chránených prírodných hodnôt či destinácia cestovného ruchu?

Marta Nižnanská, Pavol Chromý (Múzeum Spiša SNV)
Múzeum a turizmus na príklade „Spišského Jeruzalema 2013“.

Eva Sitášová, Miroslav Fulín (Východoslovenské múzeum Košice)
Quo vadis prírodné vedy v múzeách