Kultúrny cestovný ruch

Cestovný ruch predstavuje v súčasnosti jedno z najdynamickejších sa rozvíjajúcich odvetví a na kultúru sa pozeráme ako na faktor, ktorý môže zvýšiť konkurencieschopnosť turistickej destinácie. Pojem kultúrny cestovný ruch sa objavil až v 80tych rokoch. Do tohto obdobia sa kultúra a cestovný ruch (CR) vyvíjali bez cielenej spolupráce. Aby sme vedeli čo, komu a ako ponúknuť je veľmi dôležité aj v tomto segmente poznať východiska, cieľovú skupinu a sledovať trendy.

Definícia kultúrneho cestovného ruchu Existuje niekoľko definícií kultúrneho cestovného ruchu. Z hľadiska motivácie a produktu je možné kultúrny cestovný ruch definovať ako: „pohyb osôb na miesta mimo ich zvyčajného pobytu, ktorí sú návštevníkmi špecifických kultúrnych atraktivít ako kultúrne dedičstvo, múzeá, galérie a iné s cieľom získať nové informácie a zážitky, ktoré uspokoja ich potreby vo vzťahu ku kultúre“ (The Culture 24, Správa z prieskumu k projektu „Moving targets“.
Vplyv kultúry a cestovného ruchu na atraktívnosť a konkurencieschopnosť destinácie. Kultúra a cestovný ruch tvoria vzťah, ktorý pri efektívnej komunikácii môže posilniť nielen obidva tieto segmenty, ale predovšetkým atraktivitu a konkurencieschopnosť destinácie:

Prínosy pre miestnu komunitu
Rozvoj kultúrneho cestovného ruchu na miestnej úrovni prináša zo sebou viac turistov so záujmom o históriu a zachovanie kultúrneho dedičstva, čo môže pozitívne ovplyvniť: Turisti cestujúci za kultúrou Aby sme správne zadefinovali kto je našim klientom a ako ho máme osloviť, musíme poznať motiváciu turistov/návštevníkov cestujúcich za kultúrou a služby, ktoré títo klienti vyhľadávajú. Motivácia turistov cestujúcich za kultúrou môže byť: Turisti, ktorých cieľom je návšteva múzeí, galérii a historických pamiatok uprednostňujú kratšie, lokálnejšie, častejšie sa opakujúce dovolenky najmä v mestách a dovolenky so špeciálnym záujmom (kreatívny CR, temný CR, priemyselný CR a pod.) Na základe prieskumov realizovaných Európskou komisiou je kultúra ako hlavný motív dovolenky na 4 mieste. V prípade regionálnych kultúrnych inštitúcii akými sú malé múzea, je dôležité, aby sa stali súčasťou ponuky pre turistov, ktorý k nám prichádzajú za priateľmi a prírodou.